Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Op alle offertes, voorstellen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Het Zakelijk Creatief van toepassing.

Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze voorwaarden door Het Zakelijk Creatief, voorafgaand aan de opdracht, schriftelijk zijn aanvaard.

 

Offertes

Elke offerte, aanbieding en elk voorstel die Het Zakelijk Creatief stuurt is volledig vrijblijvend.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Het Zakelijk Creatief hanteert de volgende werkwijze:

  1. Een initieel voorstel/offerte wordt per mail verstuurd.
  2. Na akkoord op het voorstel/offerte wordt een opdrachtbevestiging/overeenkomst plus factuur voor de aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag per mail verzonden.
  3. Na betaling van de 50% aanbetaling wordt gestart met het uitvoeren van de opdracht.

Akkoord op het voorstel, dan wel opdrachtbevestiging kan per mail, per post, per SMS of What’sApp worden gegeven.

 

Wijzigingen

Wijzigingen in de aangegane en overeengekomen uitvoering van de werkzaamheden worden in een nieuwe overeenkomst aangeboden en zijn geldig na akkoord via de hierboven genoemde kanalen.

 

Prijs

Alle prijzen die door Het Zakelijk Creatief worden opgegeven zijn exclusief btw en inclusief één revisieronde. Elke additionele aanpassing wordt als meerwerk in rekening gebracht.

 

Mocht het voorkomen dat er tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering van de werkzaamheden sprake is van een kostprijsverhogende factor (wijziging in belastingtarief, wisselkoers, prijsstijging leveranciers e.d.), dan mag Het Zakelijk Creatief, nadat zij inzichtelijk heeft gemaakt waar de prijsverhogende omstandigheid aan te wijten is, afwijken van de overeengekomen prijs.

 

(Door)looptijd van de overeenkomst

De termijnen die door Het Zakelijk Creatief  in haar offerte of voorstel worden opgegeven gelden altijd bij benadering. Is er sprake van een fatale termijn dan is dit van te voren door beide partijen schriftelijk overeengekomen.

 

De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag dat het voorstel geaccordeerd is, aan de 50% aanbetaling is voldaan, en nadat Het Zakelijk Creatief alle benodigde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht en zoals vooraf besproken heeft ontvangen van de opdrachtgever.

 

Overschrijding van de overeengekomen termijn verplicht Het Zakelijk Creatief niet tot het betalen van een schadevergoeding, noch geeft het de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden of uit de overeenkomst/opdrachtbevestiging voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

 

Mocht er sprake zijn van een overschrijding van de termijn door het niet nakomen van de afspraken aan de kant van de opdrachtgever, of als beslist noodzakelijke input (zoals in de opdrachtbevestiging is vastgesteld) door de opdrachtgever niet tijdig en volgens de geldende afspraken is geleverd, dan wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de opgelopen achterstand in tijd.

 

Mocht er sprake zijn van een deeluitvoering, dan geldt elke afzonderlijke deeluitvoering als op zichzelf uitgevoerd. Het Zakelijk Creatief staat dan in haar recht om deze deeluitvoering te factureren. Onder deeluitvoering wordt ook verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover dit van toepassing is.

 

In het geval dat Het Zakelijk Creatief en opdrachtgever een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan geldt voor beide een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging kan enkel schriftelijk of via e-mail geschieden.

 

Betaling

Het Zakelijk Creatief gaat uit van een betalingstermijn van twee weken. Alle uitgevoerde (deel)opdrachten kunnen direct worden gefactureerd.

 

Het Zakelijk Creatief is altijd gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen een zekerheidstelling te verlangen en staat zij eveneens volledig in haar recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan de voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Het Zakelijk Creatief is voldaan.

 

Alle betalingen worden door opdrachtgever voldaan op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

 

Bij het niet nakomen van de betalingstermijn is opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand vanaf de uiterste betaaldatum. Een gedeelte van de maand wordt als een volle kalendermaand aangemerkt. Alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, met een minimum van €250,-.

 

Door Het Zakelijk Creatief in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten evenals overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Het Zakelijk Creatief door de rechter als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

 

Onder opdrachtgever wordt mede verstaan alle tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter- of zustervennootschappen dan wel enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

 

Aansprakelijkheid en data opslag

Elke aansprakelijkheid van Het Zakelijk Creatief, met inbegrip van bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid naar derden is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Het Zakelijk Creatief.

 

De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en juistheid van de door hem aangeleverde zaken. Het Zakelijk Creatief is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de gegevens die door opdrachtgever zijn aangeleverd.

 

Mocht de rechter oordelen dat Het Zakelijk Creatief geen beroep toekomt op dat wat bovenstaande is bepaald is de aansprakelijkheid van Het Zakelijk Creatief te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid van toepassing is.

 

Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Het Zakelijk Creatief nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie.

 

Na levering is Het Zakelijk Creatief 3 maanden verantwoordelijk voor de opslag van alle data die aan de opdracht gelieerd zijn. Na 3 maanden zal Het Zakelijk Creatief alle data overdragen aan opdrachtgever en is zij niet langer verantwoordelijk voor de opslag van data en niet aansprakelijk voor schade door verlies van data.

 

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Het Zakelijk Creatief in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken als foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Het Zakelijk Creatief, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Het Zakelijk Creatief niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Het Zakelijk Creatief geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Het Zakelijk Creatief worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Het Zakelijk Creatief, zonder dat Het Zakelijk Creatief daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Het Zakelijk Creatief aan haar over te dragen

 

Als een door Het Zakelijk Creatief uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Het Zakelijk Creatief te retourneren, gebeurt dit niet dan behoudt Het Zakelijk Creatief zich het recht voor om alle gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

Annulering

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Het Zakelijk Creatief reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Het Zakelijk Creatief om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle offertes, voorstellen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen Het Zakelijk Creatief en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Het Zakelijk Creatief verstrekte offertes en/of met Het Zakelijk Creatief gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslist door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

 

Eigendomsvoorbehoud

Het Zakelijk Creatief behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.